Polityka prywatności

Działając stosownie do przepisów RODO, TERRA Nieruchomości Sp. z o.o. [zwana dalej także: „Firmą”], jako Administrator Pańskich Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o:

 

Tożsamość Administratora dotyczących Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie - TERRA Nieruchomości Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000724624.

Adres siedziby biura to: ul. Macieja Rataja 28, 59-220 Legnica.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

Firma ustanowiło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:

-  adres e-mail:  inspektorodo@terra-nieruchomosci.pl

-  adres:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych TERRA Nieruchomości Sp. z o.o ul. Macieja Rata 28, 59-220 Legnica.

 

Źródło Państwa danych osobowych.

Firma dysponuje Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa. Państwa dane są przekazywane do Firmy, bądź w drodze przekazania ich jednemu z naszych agentów, bądź w drodze przekazania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi związanej z dochodzeniem na Państwa rzecz świadczeń odszkodowawczych, od podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie Państwa z przysługującego Państwu prawa do nieruchomości.

Podstawą prawną przetwarzania przez Firmę Państwa danych, w celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej z Firmą umowy o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Celem przetwarzania Pańskich danych jest umożliwienie świadczenia przez Firmę usługi na Państwa rzecz, tj. w celach związanych z wykonaniem umowy o świadczenie usługi dochodzenia należnego Państwu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z organizacją i prowadzeniem postępowania administracyjnego (postępowania zmierzającego do uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości) oraz ewentualnie organizacją i prowadzeniem sądowego postępowania administracyjnego, którego przedmiotem jest ustalenie należnej Państwu kwoty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia Państwa z przysługującego Państwu prawa do nieruchomości. W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:

- ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia wypłaty odszkodowania,

- ustalenia prawa do nieruchomości, z którego zostali Państwo wywłaszczeni, w tym zakresu tego wywłaszczenia,

- zebraniem dokumentów niezbędnych do przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowego związanego z dochodzeniem odszkodowania z tytułu wywłaszczenia z przysługującego Państwu prawa do nieruchomości,

- egzekwowania od podmiotu odpowiedzialnego przyznanego Państwu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia Państwa z przysługującego Państwu prawa do nieruchomości..

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują (np. przez formularz kontaktowy, telefon, email).

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest także kontaktowanie się z Państwem, w celach związanych z usług świadczoną przez Firmę na Państwa rzecz.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Celem zbierania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług Firmy (Administratora Danych), jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.

Celem przetwarzania przez Firmę Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

 

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej, biurom rachunkowym oraz bankom, w których Firma (Administrator Danych) posiada rachunki bankowe, a także właściwym urzędom państwowym (np. urząd skarbowy, urzędowi miasta i starostwu powiatowemu, właściwym ze względu na położenie wywłaszczonej nieruchomości), w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług związanych z dochodzeniem w Państwa imieniu roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie (np. w zw. z koniecznością należytego rozliczenia wynagrodzenia płaconego przez Państwa na podstawie przedmiotowej umowy, zrealizowania na Państwa rzecz polecenia przelewu, rozliczenia należnych podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych).

Przekazanie Państwa danych następować również będzie wobec podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty na Państwa rzecz należnego Państwu odszkodowania za wywłaszczenie, w tym wobec właściwego urzędu lub innego organu władzy publicznej.

Państwa dane mogą zostać przekazane kancelariom prawnym obsługującym Firmę, bądź radcom prawnym lub adwokatom prowadzącym Państwa sprawę o wypłatę świadczenia odszkodowawczego przez podmiot odpowiedzialny.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona).

Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Firmy, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez Firmę, bądź firmom telekomunikacyjnym, w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych.

 

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Firma nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

 

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia przez Firmę roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bądź w celach obrony przed Państwa roszczeniami związanymi z umową,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • co do zasady przez okres nie dłuższy niż 10 lat od wykonanie i rozliczenie umowy na Państwa rzecz.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Informacja o Państwa prawach.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (kiedy sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w jakiej się Państwo znaleźli) lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Firmą (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Firmy, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa Firmie danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest jednakże wymagane przez Firmę z uwagi na zawieranie lub zawarcie z Firmą umowy o świadczenie usługi związanej z dochodzeniem przez Firmę Państwa roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie z nieruchomości, tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa naszej Firmie ww. danych osobowych, Firma nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy o świadczenie usług, jak i zrealizować ją na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. Firma wymaga podania przez Państwa danych, wskazanych w przekazywanym przez Firmę formularzu, bądź wskazanych w inny sposób. W celu umożliwienia Firmie zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, Firma wymaga w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację o decyzjach administracyjnych, na podstawie których doszło do wywłaszczenia z nieruchomości, w tym o poniesionej przez Państwa szkodzi z tego tytułu, dane o innych decyzjach i wyrokach jakie w tej sprawie zapadły, informacje o uzyskanych przez Państwa świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wywłaszczenia, dokładne określenie wywłaszczonej nieruchomości, z podaniem jej miejsca położenia, adresu, numeru księgi wieczystej, informację o organie władzy publicznej, z inicjatywy którego doszło do wywłaszczenia, mapki, plany podziału i inne dokumentny obrazujące sposób wywłaszczenia.

 

Profilowanie danych.

Firma nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.